Biologisch product van het jaar 2024

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Verwerking persoonsgegevens Bioproduct van het Jaar verkiezing

Shelflife Media BV, gevestigd aan Molenveldlaan 104 in Nijmegen, is bij deze verkiezing verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze verkiezingswebsite kunnen worden gevraagd. De omschrijving van de verwerking van betreffende persoonsgegevens is weergegeven in deze privacyverklaring. Shelflife Media BV in samenwerking met BioNederland zijn verantwoordelijk voor deze verkiezing.

Contactgegevens bij vragen over privacy met betrekking tot deze verkiezingswebsite:
ShelfLife Media BV
Molenveldlaan 104, 6523 RM Nijmegen
www.shelflife.nl
mark@shelflife.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mark@shelflife.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Shelflife Media BV verwerkt bij deze verkiezing persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Analyseren van stemgedrag, niet op persoonsniveau maar op groepsniveau
• Dagelijks activiteiten die komen kijken bij verkiezingen zoals fraudecontroles uitvoeren
• Shelflife Media BV analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
• Shelflife Media BV gebruikt de contactgegevens waar nodig om de prijswinnaars te bereiken.

Persoonsgegevens die ShelfLife Media BV verwerkt
ShelfLife Media BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden;

Deelnemers
• Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en werkgever deelnemers

Stemmers
• Voornaam, achternaam, e-mailadres
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type Gegevens over je activiteiten op de verkiezingswebsite

Geautomatiseerde besluitvorming
ShelfLife Media BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ShelfLife Media BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ShelfLife Media BV bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan 3 maanden na afloop van de verkiezing.

Delen van persoonsgegevens met derden
ShelfLife Media BV deelt uw persoonsgegevens alleen met BioNederland en eventuele derden die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezing als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht van BioNederland om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ShelfLife Media BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De website is voorzien van een cookiebalk waardoor de betrokkene zelf kan bepalen of de cookie(s) geactiveerd mogen worden. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard kunt u zich op ieder moment voor een e-mailnieuwsbrief uitschrijven via de uitschrijflink die onder aan iedere e-mail staat (behalve de bevestigingsmail want op dat moment bent u nog niet ingeschreven). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ShelfLife Media BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Let op; nadat uw gegevens verwijderd zijn telt uw stem niet meer mee (tenzij de eindstand al is opgemaakt) vanwege het feit dat er geen controle op het onrechtmatig uitbrengen van een stem meer kan plaats vinden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mark@shelflife.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ShelfLife Media BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ShelfLife Media BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mark@shelflife.nl